You are here

Home

Közlemény - Óvodai beiratkozás 2015/2016-os nevelési évre

A 2015/2016. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni a gyermekeket az óvodába:

A beiratás ideje: 2015. április 29. április 30. 08 -16 óráig.

A beiratás helye: Bózsva-parti Óvoda- Bölcsőde
                              3989 Mikóháza Szabadság út 5. sz.

1./ A három éves kortól kötelező óvodai nevelés.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
 Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
2./ A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási időszakban. Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét.
3./ Felvételt abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik.
4./Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként, vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén, vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
5./ Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 5. életévét 2015. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába, valamint aki 2015. szeptember 1. napját követően tölti be 3. életévét.

6./ A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el.
7./ A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 2015. június 2-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
8./ Az intézmény Alapító Okirata alapján a körzetéből fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket a szakértői bizottság véleménye alapján.
9./ Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:
•    a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
•    a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat,
•    gyermek TAJ száma,
•    a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél helyezték el, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata,
10./ Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2015. május 20. A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az intézmény.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Mikóháza, 2015.március 09

                                                                                   Gógh András sk.
Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás
                                                                                  Társulási Tanács Elnöke

Hutkai Dánielné sk.
Bózsva- parti Óvoda- Bölcsőde
Intézményvezető