You are here

Home

Óvodavezetői pályázat

Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § és 20/B. § alapján pályázatot hirdet a

 

Bózsva- Parti Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017. szeptember 1-től 2022. augusztus 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3989 Mikóháza, Szabadság utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, ellenőrzése, a szakszerű és törvényes működésének megszervezése,  munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási ügyviteli feladatok ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás és folyamatos együttműködés a Mikóházai Többcélú Intézményi Társulással, mint fenntartóval és  a községi intézményekkel.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

 

Pályázati feltételek:

- Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,

- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- Legalább 5 év - óvodapedagógus munkakörben szerzett - szakmai gyakorlat,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

- magyar állampolgárság

- büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- B kategóriás jogosítvány

- helyismeret, együttműködési készség, kreativitás

- legalább 1 év intézményvezetői tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz

- végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

- az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

- nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bényei Norbert jegyző nyújt, a 06 20/259-2913-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság út 10.) . Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető).

Személyesen: Gógh András a Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás elnöke, Borsod- Abaúj- Zemplén Megye, 3989 Mikóháza, Szabadság út 10.

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatokról a Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás Társulási Tanács dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
  • Mikóháza község honlapja: www.mikohaza.hu
  • honlap: www.közigallas.hu