• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Óvodavezető munkakör betöltése

Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás
                            

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 20/B. § alapján
pályázatot hirdet


Bózsva-Parti Óvoda

   óvodavezető (magasabb vezető)


munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. szeptember 01-től 2019. augusztus 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3989 Mikóháza, Szabadság utca 5.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, ellenőrzése a szakszerű és törvényes működésének megszervezése,  munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás és folyamatos együttműködés a Mikóházai Többcélú Intézményi Társulással, mint fenntartóval, és  a községi intézményekkel.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
-        Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,                                                                                    -        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
-        Legalább 5 év - óvodapedagógus munkakörben szerzett - szakmai gyakorlat,
-        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
-        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-       szakmai önéletrajz,
-       végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
-       szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
-        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
-        az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
-        nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
-        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
-        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kárpát Györgyné  nyújt, a 0630/2077548-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás címére történő megküldésével (3989 Mikóháza, Szabadság út 10.) . Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodavezető (magasabb vezető).
Személyesen: Frankó Tamás a Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás elnöke, Borsod- Abaúj- Zemplén Megye, 3989 Mikóháza, Szabadság út 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
              Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
              Mikóháza község honlapja: www.mikohaza.hu
              Közigállás publikálás időpontja: 2014.               

              honlap: www.közigallas.hu