• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Mikóháza belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Ajánlások számát megállapító határozat

Mikóháza- Alsóberecki- Alsóregmec- Felsőberecki-
Füzér- Vilyvitány
Helyi Választási Iroda Vezetője

 

Ügyiratszám: MH/449/6/2014                                Tárgy: Az egyéni listás képviselőjelölt és polgármesterjelölt
                                                                                      állításához szükséges ajánlások számának
                                                                                      megállapítása és közzététele

H A T Á R O Z A T

Mikóháza községben az egyéni listás választási rendszerben a képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 5 főben, a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 14 főben állapítom meg.

Határozatom ellen kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva lehet benyújtani.
A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését
b) a jogszabálysértés bizonyítékait
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér- postai értesítés címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefax számát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A kifogást Mikóháza Község Helyi Választási Bizottsághoz (3989 Mikóháza, Szabadság út 10. fax: 0647/308-031, e-mail: mikohaza@mikohaza.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértést elkövetésétől számított harmadik napon, azaz 2014. augusztus 21. napján 16.00 óráig megérkezzen.

Elrendelem a határozatnak a Mikóházai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közleményi úton, kifüggesztéssel történő közzétételét.

I n d o k o l á s


A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a a következőképpen rendelkezik:
„307/E. § (1) az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei listaállításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.
(2)    A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi
névjegyzéknek a  szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.
(3)     A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet  ( a továbbiakban IM rendelet) 16.§-a a következőképpen rendelkezik:
„16.§ (1) az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei listaállításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-ig (Ve. 307/E. § (1) bekezdés)
(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi
névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani. (Ve. 307/E. § (2) bekezdés)”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja a következőképpen rendelkezik:
„(1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.”
„(3) Polgármesterjelölt az, akit
a)    a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.”

Tekintettel arra, hogy Mikóházán a választópolgárok száma a központi névjegyzék
2014. augusztus 15.-i adatai alapján 463 fő, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat a fenti jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 208. §-a, 209. § (1) bekezdése, 210. § (1) bekezdése és 212. §-a alapján adtam meg.

Mikóháza, 2014. augusztus 18.   

  Dr. Bényei Norbert
         HVI vezető


A határozatot a mai napon közzétettem:          Dr. Bényei Norbert
Mikóháza, 2014. augusztus 18.                                  HVI vezető