• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2006 (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

•    Mikóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
•    Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
•    a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész,
    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala,
    Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség,
    Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság,
    Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,
    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége,
    Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,
    Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala,
    Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága,
    Nemzeti Környezetügyi Intézet,
    Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,
    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala,
    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága,
    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága,
    Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője,
    Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága,
    Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság véleményének kikérésével

a Helyi Építési Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja:

1.§

(1)    Az övezeti határok és az övezeti előírások területi hatálya megváltozik, a módosítás területére az eredeti Szabályozási tervlap érvényét veszti, helyette az SZT-01 rajzszámú módosított szabályozási terv lép hatályba.

(2)    A rendelet 32. §-a kiegészül az alábbiakkal:

Sajátos használat szerint    Építési övezet jele    Beépítési mód    Minimális telekterület    Max. beépítettség    

Kereskedelmi szolgáltató    Gksz.O.07.30.6,0  oldalhatáron álló           720 m2                     30% 

Max. építménymagasság    Min. zöldfelület
                6,0 m                        20%

(3)    Ezen rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követő ügyekben kell alkalmazni.

(4)    A Településrendezési Terv módosításának jóváhagyását követően a Helyi Építési Szabályzatot egységes szerkezetbe kell foglalni

 

Gógh András
polgármester     

dr. Bényei Norbert
jegyző megbízásából,
Soltész Edina
aljegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet Mikóháza Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 31.§ (6) bekezdése szerint az Önkormányzati hirdetőtáblán való kifüggesztéssel, illetve a település honlapján történő közzététellel 2015. február 13- án kihirdetésre került.

Mikóháza, 2015. február 13.

dr. Bényei Norbert
jegyző megbízásából,
Soltész Edina
aljegyző

magyar