• Magyar
 • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap » A település

Pályázati hirdetmény önkormányzati ingatlanok értékesítésére

Pályázati hirdetmény

önkormányzat tulajdonában álló ingatlan értékesítésére

 

A pályázat kiírója:    

Mikóháza Községi Önkormányzat 

3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.

 

 1. A pályázat során értékesíteni kívánt ingatlan adatai:

Sorszám

Helyrajzi szám

Terület nagysága

ingatlan fekvése

ingatlan megnevezése

1)

122/3

1167 m2

belterület/Petőfi Sándor utca/

kivett beépítetlen terület

 

 1. Az ingatlan állapotára vonatkozó tájékoztatás (a fenti táblázat szerinti sorszám alapján):
 1. A „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan a Petőfi utcán található, sarok telken helyezkedik el, közel szabályos téglalap alakú, enyhén lejtős.

Az ingatlan a helyszínen megtekinthetők, előzetes telefonos egyeztetést követően (időpont egyeztetés az alábbi elérhetőségeken: Mikóháza Községi Önkormányzat igazgatási előadónál Csizmár Magdolna – 47/308-031).

 

 1. Csatolandó dokumentumok: 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság pályázó esetén a társaság  adatait  (név,  székhely,  adószám,  cégjegyzékszám,  nyilvántartási  szám, bankszámlaszám), a képviselő adatait (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, elérhetőség),  nyilatkozatot  a  vevő  ÁFA  adóalanyiságáról,  a  pályázatot  cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldány(ainak) másolatát a cégszerű aláírás igazolására, a pályázat igazolt benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi keltű hatályos cégkivonatot, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll felszámolási-, végelszámolási- és csődeljárás alatt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak  nincs  adó-,  vám- vagy  egyéb köztartozása, nyilatkozatot arról, hogy az pályázó a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján átlátható szervezetnek minősül,

- a megvásárolni kívánt ingatlan adatait, 

- a felajánlott vételárat,

- a pályázó (cégszerű) nyilatkozatát arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám- vagy egyéb köztartozása,

- a vételár megfizetésére vonatkozó feltételek elfogadásáról szóló (cégszerű) nyilatkozatot,

- a jelen hirdetményben foglaltak teljes mértékben történő elfogadására vonatkozó (cégszerű) nyilatkozatot.

- az előnyt jelentő körülmény, állapot igazolása

 1. A pályázat tárgyát képező ingatlanok induló ára:

Sorszám

Helyrajzi szám

Induló ár (Ft)

1)

122/3 hrsz.

1.500.000,-

 

 1. Pályázati biztosíték: 

A pályázaton az vehet részt, aki a pályázata benyújtásáig a pályázati indulóár 10 %-ának megfelelő összegű (150.000,- Ft) biztosítékot Mikóháza Községi Önkormányzat Takarékbank Zrt-nél vezetett 54600339-18000139-00000000 számú bankszámlaszámára vagy Mikóháza házipénztárába befizette, és az erről szóló igazolást a pályázat mellé csatolja.  

A pályázati biztosítékot a pályázati hirdetmény Kiíró általi visszavonása, az ajánlat érvénytelenségének megállapítása, a pályázat Kiíró általi eredménytelenné minősítése esetében vissza kell adni a pályázó részére a Képviselő-testületnek az ajánlat elbírálásáról szóló döntését követő 15 napon belül. A pályázati biztosíték összegét a pályázaton nem nyertes pályázó részére Képviselő-testületnek az ajánlat elbírálásáról szóló döntését követő
15 napon belül vissza kell fizetni.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatot 1 eredeti példányban Mikóháza Községi Önkormányzat Igazgatási előadója részére (3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.) „Mikóháza 122/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése” feliratú zárt borítékban 2022. november 21-én (hétfő) 16.00 óráig kell benyújtani a pályázó nevének megjelölésével. 

 1. A pályázatok elbírálása:

A pályázatok értékelése a pályázati határidő lejártát követő képviselő- testület zárt ülésén történik. A pályázatok esetén ismertetni kell a pályázók nevét, székhelyét, valamint az ajánlatok lényeges tartalmát.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó legalább 10 éve Mikóháza településen állandó lakóhellyel rendelkezik vagy közösen pályázók esetén a felek egyike legalább 10 éve Mikóháza településen állandó lakóhellyel rendelkezik. A nyertes pályázó a fentiek figyelembevételével az összességében a legelőnyösebb vételi ajánlatot tevő pályázó(k).

 

 1. Eredményhirdetés helye, ideje, szerződéskötés: 

A pályázat eredményéről Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beadási határidő lejártát követő ülésén dönt. 

A szerződéskötés időpontja: a közlés, kihirdetés követő 30 napon belül

Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett pályázóval ne kössön szerződést, és ily módon a pályázatot eredménytelennek minősítse.

 1. A vételár megfizetésének feltételei: 

A pályázat nyertese a vételárat az adásvételi szerződés aláírását követően az adásvételi szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni.

 1. A pályázat érvénytelensége: 

Érvénytelen a pályázat, ha:

- határidőn túl nyújtották be,

- a pályázati biztosíték igazolt módon nem került megfizetésre,

- a pályázó nem, vagy nem megfelelő alakisággal nyújtotta be a jelen hirdetmény szerinti dokumentumokat

- a pályázó nem csatolta a pályázati hirdetmény szerinti valamelyik nyilatkozatot,

- a pályázat egyéb módon nem felel meg a jelen hirdetményben rögzített feltételeknek.

 1. Egyéb tájékoztatás: 

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok beérkezése esetén is, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Az ingatlanokat az önkormányzat kizárólag tehermentes állapotban értékesíti.

 

A pályázat kiírásának időpontja: 2022. október 18.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 21. 16:00 óra      

 

A pályázati eljárás lefolytatására a Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 8/2012.  (VIII.15.) önkormányzati rendeletben, valamint Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének határozatában foglaltak alapján kerül sor.

A Pályázati hirdetmény közzétételének helye:

Mikóháza Községi Önkormányzat hivatalának hirdetőtáblája

Mikóháza község honlapja      

                                                                         

 

Mikóháza, 2022. október 18. 

Gógh András s.k. polgármester

 

Pályázati hirdetmény

önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére

A pályázat kiírója:

Mikóháza Községi Önkormányzat

3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.

1) A pályázat során értékesíteni kívánt ingatlanok adatai:

Sorszám          Helyrajzi szám       Terület nagysága       ingatlan fekvése      ingatlan megnevezése

1)    126 *           1456 m2              belterület          /Petőfi Sándor utca 7./     kivett lakóház, udvar

2)    127 *           1476 m2              belterület           /Petőfi Sándor utca/        kivett beépítetlen terület

3)    190             1489 m2               belterület           /Szabadság utca 92./     kivett lakóház, udvar                                                                                                                     gazdasági épület

*A képviselő-testület döntése értelmében az ingatlanok értékesítése nem külön-külön, hanem együttesen történik.

2) Az ingatlan állapotára vonatkozó tájékoztatás (a fenti táblázat szerinti sorszám alapján):

1) A „kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan a Petőfi utcán található. Az ingatlanon egy 81 m2 nagyságú, fa szerkezetű, sátortetős, cserépfedéses tetőszerkezetű ház áll, ahol az ivóvíz és gáz telekhatáron található, vezetékes szennyvízhálózatra van kötve. Az épület alapja rakott kő, fa nyílászárókkal, melyek rossz állapotúak. Az épület állapota teljes felújítást és komfortosítást igényel, falai süllyednek, repednek, a tetőszerkezet hiányosságai miatt az épület beázik.
2) A „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan a Petőfi utcán található, téglalap alakú, aszfaltozott útról megközelíthető.
3) A „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület" megnevezésű ingatlan, mely 87 m2 nagyságú, 2 szoba, előszoba, konyha, kamra helyiségek találhatók benne. Az épület komfort nélküli, az udvaron ásott kút található. Az épület alapja rakott kő, fa nyílászárókkal, melyek rossz állapotúak. Az épület állapota teljes felújítást és komfortosítást igényel, a tetőszerkezet hiányosságai miatt az épület beázik.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének egyik feltétele az elővásárlásra jogosultnak az elővásárlási jogról történő lemondása.

Az ingatlanok a helyszínen megtekinthetők, előzetes telefonos egyeztetést követően (időpont egyeztetés az alábbi elérhetőségeken: Mikóháza Községi Önkormányzat igazgatási előadónál Csizmár Magdolna – 47/308-031).

3) Csatolandó dokumentumok:  

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság pályázó esetén a társaság  adatait  (név,  székhely,  adószám,  cégjegyzékszám,  nyilvántartási  szám, bankszámlaszám), a képviselő adatait (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, elérhetőség),  nyilatkozatot  a  vevő  ÁFA  adóalanyiságáról,  a  pályázatot  cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldány(ainak) másolatát a cégszerű aláírás igazolására, a pályázat igazolt benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi keltű hatályos cégkivonatot, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll felszámolási-, végelszámolási- és csődeljárás alatt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak  nincs  adó-,  vám- vagy  egyéb köztartozása, nyilatkozatot arról, hogy az pályázó a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján átlátható szervezetnek minősül,
- a megvásárolni kívánt ingatlan adatait,
    a felajánlott vételárat,
    a pályázó (cégszerű) nyilatkozatát arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám- vagy egyéb köztartozása,
    a vételár megfizetésére vonatkozó feltételek elfogadásáról szóló (cégszerű) nyilatkozatot,
    a jelen hirdetményben foglaltak teljes mértékben történő elfogadására vonatkozó (cégszerű) nyilatkozatot.
    az előnyt jelentő körülmény, állapot igazolása

4) A pályázat tárgyát képező ingatlanok induló ára:

        Sorszám                     Helyrajzi szám                    Induló ár (Ft)

       1)                               126, 127 hrsz. *                    8.000.000,-

        2)                                    190 hrsz.                        2.300.000,-

*A képviselő-testület döntése értelmében az ingatlanok értékesítése nem külön-külön, hanem együttesen történik.

5) Pályázati biztosíték:  

A pályázaton az vehet részt, aki a pályázata benyújtásáig a pályázati indulóár 10 %-ának megfelelő összegű (800.000,- Ft, 230.000,- Ft) biztosítékot Mikóháza Községi Önkormányzat Takarékbank Zrt-nél vezetett 54600339-18000139-00000000 számú bankszámlaszámára vagy Mikóháza házipénztárába befizette, és az erről szóló igazolást a pályázat mellé csatolja.  

A pályázati biztosítékot a pályázati hirdetmény Kiíró általi visszavonása, az ajánlat érvénytelenségének megállapítása, a pályázat Kiíró általi eredménytelenné minősítése esetében vissza kell adni a pályázó részére a Képviselő-testületnek az ajánlat elbírálásáról szóló döntését követő 15 napon belül. A pályázati biztosíték összegét a pályázaton nem nyertes pályázó részére Képviselő-testületnek az ajánlat elbírálásáról szóló döntését követő
15 napon belül vissza kell fizetni.

6) A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatot 1 eredeti példányban Mikóháza Községi Önkormányzat Igazgatási előadója részére (3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.) „Mikóháza 126; 127 hrsz-ú ingatlanok értékesítése” vagy "Mikóháza 190 hrsz-ú ingatlan értékesítése" feliratú zárt borítékban 2022. június 7-én (kedd) 16.00 óráig kell benyújtani a pályázó nevének megjelölésével.

7) A pályázatok elbírálása:

A pályázatok értékelése a pályázati határidő lejártát követő képviselő- testület zárt ülésén történik. A pályázatok esetén ismertetni kell a pályázók nevét, székhelyét, valamint az ajánlatok lényeges tartalmát.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó legalább 10 éve Mikóháza településen állandó lakóhellyel rendelkezik vagy közösen pályázók esetén a felek egyike legalább 10 éve Mikóháza településen állandó lakóhellyel rendelkezik. A nyertes pályázó a fentiek figyelembevételével az összességében a legelőnyösebb vételi ajánlatot tevő pályázó(k).

8) Eredményhirdetés helye, ideje, szerződéskötés:  

A pályázat eredményéről Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beadási határidő lejártát követő ülésén dönt.

A szerződéskötés időpontja: a közlés, kihirdetés követő 30 napon belül

Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett pályázóval ne kössön szerződést, és ily módon a pályázatot eredménytelennek minősítse.

9) A vételár megfizetésének feltételei:

A pályázat nyertese a vételárat az adásvételi szerződés aláírását követően az adásvételi szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni.

10) A pályázat érvénytelensége:  

Érvénytelen a pályázat, ha:

- határidőn túl nyújtották be,

- a pályázati biztosíték igazolt módon nem került megfizetésre,

- a pályázó nem, vagy nem megfelelő alakisággal nyújtotta be a jelen hirdetmény szerinti dokumentumokat

- a pályázó nem csatolta a pályázati hirdetmény szerinti valamelyik nyilatkozatot,

- a pályázat egyéb módon nem felel meg a jelen hirdetményben rögzített feltételeknek.

11) Egyéb tájékoztatás:  

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok beérkezése esetén is, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Az ingatlanokat az önkormányzat kizárólag tehermentes állapotban értékesíti.

A pályázat kiírásának időpontja: 2022. május 23.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 7. 16:00 óra      

A pályázati eljárás lefolytatására a Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 8/2012.  (VIII.15.) önkormányzati rendeletben, valamint Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének határozatában foglaltak alapján kerül sor.

A Pályázati hirdetmény közzétételének helye:

Mikóháza Községi Önkormányzat hivatalának hirdetőtáblája

Mikóháza község honlapja                                                                                

Mikóháza, 2022. május 23.

Gógh András s.k. polgármester

 

 

Pályázati hirdetmény
önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére

A pályázat kiírója:
Mikóháza, Községi Önkormányzat  
3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.

1)    A pályázat során értékesíteni kívánt ingatlanok adatai:

Sorszám    Helyrajzi szám    Terület nagysága        ingatlan fekvése               ingatlan megnevezése
1)                  141                      2270 m2     belterület/Dózsa György utca/    kivett beépítetlen terület
2)                  142                     1374 m2      belterület /Dózsa György utca/    kivett beépítetlen terület
3)                  230/3                   1056 m2     belterület /Gábor Áron utca 11./    kivett lakóház, udvar

2)    Az ingatlan állapotára vonatkozó tájékoztatás (a fenti táblázat szerinti sorszám alapján):
1)  Az ingatlan aszfaltozott útról, a Dózsa György utcáról megközelíthető, szabálytalan ötszög alakú, saroktelken található, kerítéssel nem elkerített, falusias lakóterület besorolású.
2) Az ingatlan aszfaltozott útról, a Dózsa György utcáról megközelíthető, téglalap alakú, kerítéssel nem elkerített, falusias lakóterület besorolású.
3) Az ingatlan a Szabadság úttal párhuzamos Gábor Áron utcában található, körbekerített, az udvara rendezett. Az ingatlanon 10 x 10 m befoglaló méretű, 2 szintes, palatetős épület áll, mely vezetékes ivóvíz és gáz hálózattal rendelkezik, vezetékes szennyvízhálózatra van kötve. Az épület az 1980-as években épült, oldalhatáron álló. A nyílászárók műanyagok, állapotuk megfelelő.  Jelenleg bérlők lakják, az ingatlan tulajdonba adására és birtokba vételére a bérlők bérleti szerződésének lejártát, illetve kiköltözésüket követően van lehetőség, előre láthatóan erre a veszélyhelyzet megszűnését követően van mód.

Az ingatlanok a helyszínen megtekinthetők, előzetes telefonos egyeztetést követően (időpontegyeztetés az alábbi elérhetőségeken: Mikóháza Községi Önkormányzat igazgatási előadónál Csizmár Magdolna – 47/308-031).

3)    Csatolandó dokumentumok:  
A pályázatnak tartalmaznia kell:  
•    jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság pályázó esetén a társaság  adatait  (név,  székhely,  adószám,  cégjegyzékszám,  nyilvántartási  szám, bankszámlaszám), a képviselő adatait (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, elérhetőség),  nyilatkozatot  a  vevő  ÁFA  adóalanyiságáról,  a  pályázatot  cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldány(ainak) másolatát a cégszerű aláírás igazolására, a pályázat igazolt benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi keltű hatályos cégkivonatot, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll felszámolási-, végelszámolási- és csődeljárás alatt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak  nincs  adó-,  vám- vagy  egyéb köztartozása, nyilatkozatot arról, hogy az pályázó a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján átlátható szervezetnek minősül,
•    a megvásárolni kívánt ingatlan adatait,  
•    a felajánlott vételárat,
•    a pályázó (cégszerű) nyilatkozatát arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám- vagy egyéb köztartozása,
•    a pályázó (cégszerű) nyilatkozatát a teljes terület fejlesztésére vonatkozó elképzeléseinek bemutatására (szövegesen),
•    a vételár megfizetésére vonatkozó feltételek elfogadásáról szóló (cégszerű) nyilatkozatot,
•    a jelen hirdetményben foglaltak teljes mértékben történő elfogadására vonatkozó (cégszerű) nyilatkozatot.
•    a 3) számú lakóingatlan esetén nyilatkozat, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a lakóingatlan legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követően vehető birtokba, illetve kerülhet a pályázó(k) tulajdonába
•    a 3) számú lakóingatlan esetén nyilatkozat, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlant 5 évig elidegenítési tilalom terheli
•    az előnyt jelentő körülmény, állapot igazolása

4)    A pályázat tárgyát képező ingatlanok induló ára:
Sorszám    Helyrajzi szám    Induló ár (Ft)
1)                   141                   1.135.000,-
2)                   142                   687.000,-
3)                  230/3                10.948.000,-

5)    Pályázati biztosíték:  
A pályázaton az vehet részt, aki a pályázata benyújtásáig a pályázati indulóár 5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot Mikóháza Községi Önkormányzat Takarékbank Zrt-nél vezetett 54600339-18000139-00000000 számú bankszámlaszámára vagy Mikóháza házipénztárába befizette, és az erről szóló igazolást a pályázat mellé csatolja.   
A pályázati biztosítékot a pályázati hirdetmény Kiíró általi visszavonása, az ajánlat érvénytelenségének megállapítása, a pályázat Kiíró általi eredménytelenné minősítése esetében vissza kell adni a pályázó részére a Képviselő-testületnek az ajánlat elbírálásáról szóló döntését követő 15 napon belül. A pályázati biztosíték összegét a pályázaton nem nyertes pályázó részére Képviselő-testületnek az ajánlat elbírálásáról szóló döntését követő
15 napon belül vissza kell fizetni.

6)    A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) példányonként külön kötve, fűzve Mikóháza Községi Önkormányzat Igazgatási előadója részére (3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.) „Mikóháza 141 hrsz-ú ingatlan értékesítése” vagy „Mikóháza 142 hrsz-ú ingatlan értékesítése” vagy „Mikóháza 230/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése” feliratú zárt borítékban
2021. szeptember 30-án (csütörtök) 16.00 óráig kell benyújtani a pályázó nevének megjelölésével. 
7)    A pályázatok elbírálása:
A pályázatok értékelése a pályázati határidő lejártát követő képviselő- testület zárt ülésén történik. A pályázatok esetén ismertetni kell a pályázók nevét, székhelyét, valamint az ajánlatok lényeges tartalmát.
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó legalább 10 éve Mikóháza településen állandó lakóhellyel rendelkezik vagy közösen pályázók esetén a felek egyike legalább 10 éve Mikóháza településen állandó lakóhellyel rendelkezik. Ezen túl a 3) számú lakóingatlan esetén előnyt jelent még, ha a pályázó(k)nak a településen nincs a tulajdonában lévő lakóingatlan. A nyertes pályázó a fentiek figyelembevételével az összességében a legelőnyösebb vételi ajánlatot tevő pályázó(k).  
8)    Eredményhirdetés helye, ideje, szerződéskötés:  
A pályázat eredményéről Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beadási határidő lejártát követő ülésén dönt.  
A szerződéskötés időpontja: a közlés, kihirdetés követő 30 napon belül kivéve, ha a tulajdonba adás és a birtokba vétel a veszélyhelyzet megszűnését követően történhet meg.
Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett pályázóval ne kössön szerződést, és ily módon a pályázatot vagy a pályázati hirdetményben szereplő egyes ingatlanokra vonatkozóan eredménytelennek minősítse.
9)    A vételár megfizetésének feltételei:  
A pályázat nyertese a vételárat az adásvételi szerződés aláírását követően az adásvételi szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni.
10)    A pályázat érvénytelensége:  
Érvénytelen a pályázat, ha:
- határidőn túl nyújtották be,
- a pályázati biztosíték igazolt módon nem került megfizetésre,
- a pályázó nem, vagy nem megfelelő alakisággal nyújtotta be a jelen hirdetmény szerinti dokumentumokat
- a pályázó nem csatolta a pályázati hirdetmény szerinti valamelyik nyilatkozatot,
- a pályázat egyéb módon nem felel meg a jelen hirdetményben rögzített feltételeknek.

11)    Egyéb tájékoztatás:  
A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást vagy a pályázati hirdetményben szereplő egyes ingatlanokra vonatkozóan azt érvényes pályázatok beérkezése esetén is, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Az ingatlanokat az önkormányzat kizárólag tehermentes állapotban értékesíti.

A pályázat kiírásának időpontja: 2021. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30. 16:00 óra       

A pályázati eljárás lefolytatására a Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 8/2012.  (VIII.15.) önkormányzati rendeletben, valamint Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 66/2021. (VIII. 18.) határozatában foglaltak alapján kerül sor.

A Pályázati hirdetmény közzétételének helye:
Mikóháza Községi Önkormányzat hivatalának hirdetőtáblája
Mikóháza község honlapja                                                                                

Mikóháza, 2021. augusztus 30.  

                                                                                                        Gógh András s.k.

                                                                                                         polgármester

 

 

 

H I R D E T M É N Y

Mikóháza Községi Önkormányzat licittárgyalást hirdet az alábbiak szerint:

Azonosító adatok:
Ügyiratszám: MH/187/4/2016
Honlapon kifüggesztés napja: 2016. május 2.

Licittárgyalás ideje: 2016. június 6. (hétfő) 8.00 óra
Licittárgyalás helye: 3989 Mikóháza, Szabadság u. 10. (Polgármesteri Hivatal)

Kifüggesztés helye:
Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
Mikóháza Községi Önkormányzat honlapja: www.mikohaza.hu

A hirdetmény tárgya: Licittárgyalási hirdetmény
Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületi döntése alapján licittárgyalás útján értékesíti a képviselő- testületi határozat szerinti, tulajdonában álló ingatlanokat.

Tulajdonos: Mikóháza Községi Önkormányzat

Tulajdonlás jogcíme: saját tulajdon 1/1

Megtekintés ideje, helye: 2016. június 3. (péntek) 9.00 óra, Mikóháza, Történelmi Pincesor
Az ingatlanok megtekintésének szándékát előre jelezze a 47/308-031-es telefonszámon.

Az ingatlanok leírása:
A Mikóháza 1133 és 1138 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett ingatlanok a Történelmi Pincesor folytatásában találhatók 1/1 arányban az önkormányzat tulajdonában.

Az 1133 hrsz-ú ingatlan 237 m2, míg az 1138 hrsz-ú ingatlan 381 m2 területnagyságú.

Kikiáltási ár:
Mikóháza 1133 és 1138 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett ingatlanok

Kikiáltási ár: 70.000,- Ft, licitlépcső: 2.000,- Ft

Pályázati biztosíték: A pályázati biztosíték összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, mely összeg 2016. június 3-ig Mikóháza Községi Önkormányzat által az Azúr Takarék Takarékszövetkezetnél 54600339-18000139-00000000 számon vezetett számlára átutalással teljesíthető, illetve az Önkormányzat házipénztárába készpénzben a helyszínen befizetendő.
A licittárgyaláson való részvétel a pályázati biztosíték határidőben történő megfizetése.

A licittárgyaláson nem nyertes(ek) részére a pályázati biztosíték a helyszínen visszafizetésre kerül, a nyertes esetén a vételárban kerül elszámolásra.

A licittárgyalás nyertese: Az a résztvevő, aki a legmagasabb árat ajánlja és a vételár egyösszegű, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg történő megfizetését vállalja.

Eredményhirdetés: A licittárgyalást követően azonnal.