• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap » A település

Pályázati hirdetmény önkormányzati ingatlanok értékesítésére

Pályázati hirdetmény
önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére

A pályázat kiírója:     
Mikóháza, Községi Önkormányzat  
3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.

1)    A pályázat során értékesíteni kívánt ingatlanok adatai:

Sorszám    Helyrajzi szám    Terület nagysága        ingatlan fekvése               ingatlan megnevezése
1)                  141                      2270 m2     belterület/Dózsa György utca/    kivett beépítetlen terület
2)                  142                     1374 m2      belterület /Dózsa György utca/    kivett beépítetlen terület
3)                  230/3                   1056 m2     belterület /Gábor Áron utca 11./    kivett lakóház, udvar

2)    Az ingatlan állapotára vonatkozó tájékoztatás (a fenti táblázat szerinti sorszám alapján):
1)  Az ingatlan aszfaltozott útról, a Dózsa György utcáról megközelíthető, szabálytalan ötszög alakú, saroktelken található, kerítéssel nem elkerített, falusias lakóterület besorolású.
2) Az ingatlan aszfaltozott útról, a Dózsa György utcáról megközelíthető, téglalap alakú, kerítéssel nem elkerített, falusias lakóterület besorolású.
3) Az ingatlan a Szabadság úttal párhuzamos Gábor Áron utcában található, körbekerített, az udvara rendezett. Az ingatlanon 10 x 10 m befoglaló méretű, 2 szintes, palatetős épület áll, mely vezetékes ivóvíz és gáz hálózattal rendelkezik, vezetékes szennyvízhálózatra van kötve. Az épület az 1980-as években épült, oldalhatáron álló. A nyílászárók műanyagok, állapotuk megfelelő.  Jelenleg bérlők lakják, az ingatlan tulajdonba adására és birtokba vételére a bérlők bérleti szerződésének lejártát, illetve kiköltözésüket követően van lehetőség, előre láthatóan erre a veszélyhelyzet megszűnését követően van mód.

Az ingatlanok a helyszínen megtekinthetők, előzetes telefonos egyeztetést követően (időpontegyeztetés az alábbi elérhetőségeken: Mikóháza Községi Önkormányzat igazgatási előadónál Csizmár Magdolna – 47/308-031).

3)    Csatolandó dokumentumok:  
A pályázatnak tartalmaznia kell:  
•    jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság pályázó esetén a társaság  adatait  (név,  székhely,  adószám,  cégjegyzékszám,  nyilvántartási  szám, bankszámlaszám), a képviselő adatait (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, elérhetőség),  nyilatkozatot  a  vevő  ÁFA  adóalanyiságáról,  a  pályázatot  cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldány(ainak) másolatát a cégszerű aláírás igazolására, a pályázat igazolt benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi keltű hatályos cégkivonatot, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll felszámolási-, végelszámolási- és csődeljárás alatt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak  nincs  adó-,  vám- vagy  egyéb köztartozása, nyilatkozatot arról, hogy az pályázó a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján átlátható szervezetnek minősül,
•    a megvásárolni kívánt ingatlan adatait,  
•    a felajánlott vételárat,
•    a pályázó (cégszerű) nyilatkozatát arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám- vagy egyéb köztartozása,
•    a pályázó (cégszerű) nyilatkozatát a teljes terület fejlesztésére vonatkozó elképzeléseinek bemutatására (szövegesen),
•    a vételár megfizetésére vonatkozó feltételek elfogadásáról szóló cégszerű nyilatkozatot,
•    a jelen hirdetményben foglaltak teljes mértékben történő elfogadására vonatkozó cégszerű nyilatkozatot.
•    a 3) számú lakóingatlan esetén nyilatkozat, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a lakóingatlan legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követően vehető birtokba, illetve kerülhet a pályázó(k) tulajdonába
•    a 3) számú lakóingatlan esetén nyilatkozat, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlant 5 évig elidegenítési tilalom terheli
•    az előnyt jelentő körülmény, állapot igazolása

4)    A pályázat tárgyát képező ingatlanok induló ára:
Sorszám    Helyrajzi szám    Induló ár (Ft)
1)                   141                   1.135.000,-
2)                   142                   687.000,-
3)                  230/3                10.948.000,-

5)    Pályázati biztosíték:  
A pályázaton az vehet részt, aki a pályázata benyújtásáig a pályázati indulóár 5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot Mikóháza Községi Önkormányzat Takarékbank Zrt-nél vezetett 54600339-18000139-00000000 számú bankszámlaszámára vagy Mikóháza házipénztárába befizette, és az erről szóló igazolást a pályázat mellé csatolja.   
A pályázati biztosítékot a pályázati hirdetmény Kiíró általi visszavonása, az ajánlat érvénytelenségének megállapítása, a pályázat Kiíró általi eredménytelenné minősítése esetében vissza kell adni a pályázó részére a Képviselő-testületnek az ajánlat elbírálásáról szóló döntését követő 15 napon belül. A pályázati biztosíték összegét a pályázaton nem nyertes pályázó részére Képviselő-testületnek az ajánlat elbírálásáról szóló döntését követő
15 napon belül vissza kell fizetni.

6)    A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) példányonként külön kötve, fűzve Mikóháza Községi Önkormányzat Igazgatási előadója részére (3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.) „Mikóháza 141 hrsz-ú ingatlan értékesítése” vagy „Mikóháza 142 hrsz-ú ingatlan értékesítése” vagy „Mikóháza 230/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése” feliratú zárt borítékban
2021. szeptember 30-án (csütörtök) 16.00 óráig kell benyújtani a pályázó nevének megjelölésével. 
7)    A pályázatok elbírálása:
A pályázatok értékelése a pályázati határidő lejártát követő képviselő- testület zárt ülésén történik. A pályázatok esetén ismertetni kell a pályázók nevét, székhelyét, valamint az ajánlatok lényeges tartalmát.
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó legalább 10 éve Mikóháza településen állandó lakóhellyel rendelkezik vagy közösen pályázók esetén a felek egyike legalább 10 éve Mikóháza településen állandó lakóhellyel rendelkezik. Ezen túl a 3) számú lakóingatlan esetén előnyt jelent még, ha a pályázó(k)nak a településen nincs a tulajdonában lévő lakóingatlan. A nyertes pályázó a fentiek figyelembevételével az összességében a legelőnyösebb vételi ajánlatot tevő pályázó(k).  
8)    Eredményhirdetés helye, ideje, szerződéskötés:  
A pályázat eredményéről Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beadási határidő lejártát követő ülésén dönt.  
A szerződéskötés időpontja: a közlés, kihirdetés követő 30 napon belül kivéve, ha a tulajdonba adás és a birtokba vétel a veszélyhelyzet megszűnését követően történhet meg.
Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett pályázóval ne kössön szerződést, és ily módon a pályázatot vagy a pályázati hirdetményben szereplő egyes ingatlanokra vonatkozóan eredménytelennek minősítse.
9)    A vételár megfizetésének feltételei:  
A pályázat nyertese a vételárat az adásvételi szerződés aláírását követően az adásvételi szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni.
10)    A pályázat érvénytelensége:  
Érvénytelen a pályázat, ha:
- határidőn túl nyújtották be,
- a pályázati biztosíték igazolt módon nem került megfizetésre,
- a pályázó nem, vagy nem megfelelő alakisággal nyújtotta be a jelen hirdetmény szerinti dokumentumokat
- a pályázó nem csatolta a pályázati hirdetmény szerinti valamelyik nyilatkozatot,
- a pályázat egyéb módon nem felel meg a jelen hirdetményben rögzített feltételeknek.

11)    Egyéb tájékoztatás:  
A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást vagy a pályázati hirdetményben szereplő egyes ingatlanokra vonatkozóan azt érvényes pályázatok beérkezése esetén is, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Az ingatlanokat az önkormányzat kizárólag tehermentes állapotban értékesíti.

A pályázat kiírásának időpontja: 2021. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30. 16:00 óra       

A pályázati eljárás lefolytatására a Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 8/2012.  (VIII.15.) önkormányzati rendeletben, valamint Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 66/2021. (VIII. 18.) határozatában foglaltak alapján kerül sor.

A Pályázati hirdetmény közzétételének helye:
Mikóháza Községi Önkormányzat hivatalának hirdetőtáblája
Mikóháza község honlapja                                                                                

Mikóháza, 2021. augusztus 30.  

                                                                                                        Gógh András s.k.

                                                                                                         polgármester

 

 

 

H I R D E T M É N Y

Mikóháza Községi Önkormányzat licittárgyalást hirdet az alábbiak szerint:

Azonosító adatok:
Ügyiratszám: MH/187/4/2016
Honlapon kifüggesztés napja: 2016. május 2.

Licittárgyalás ideje: 2016. június 6. (hétfő) 8.00 óra
Licittárgyalás helye: 3989 Mikóháza, Szabadság u. 10. (Polgármesteri Hivatal)

Kifüggesztés helye:
Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája
Mikóháza Községi Önkormányzat honlapja: www.mikohaza.hu

A hirdetmény tárgya: Licittárgyalási hirdetmény
Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületi döntése alapján licittárgyalás útján értékesíti a képviselő- testületi határozat szerinti, tulajdonában álló ingatlanokat.

Tulajdonos: Mikóháza Községi Önkormányzat

Tulajdonlás jogcíme: saját tulajdon 1/1

Megtekintés ideje, helye: 2016. június 3. (péntek) 9.00 óra, Mikóháza, Történelmi Pincesor
Az ingatlanok megtekintésének szándékát előre jelezze a 47/308-031-es telefonszámon.

Az ingatlanok leírása:
A Mikóháza 1133 és 1138 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett ingatlanok a Történelmi Pincesor folytatásában találhatók 1/1 arányban az önkormányzat tulajdonában.

Az 1133 hrsz-ú ingatlan 237 m2, míg az 1138 hrsz-ú ingatlan 381 m2 területnagyságú.

Kikiáltási ár:
Mikóháza 1133 és 1138 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett ingatlanok

Kikiáltási ár: 70.000,- Ft, licitlépcső: 2.000,- Ft

Pályázati biztosíték: A pályázati biztosíték összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, mely összeg 2016. június 3-ig Mikóháza Községi Önkormányzat által az Azúr Takarék Takarékszövetkezetnél 54600339-18000139-00000000 számon vezetett számlára átutalással teljesíthető, illetve az Önkormányzat házipénztárába készpénzben a helyszínen befizetendő.
A licittárgyaláson való részvétel a pályázati biztosíték határidőben történő megfizetése.

A licittárgyaláson nem nyertes(ek) részére a pályázati biztosíték a helyszínen visszafizetésre kerül, a nyertes esetén a vételárban kerül elszámolásra.

A licittárgyalás nyertese: Az a résztvevő, aki a legmagasabb árat ajánlja és a vételár egyösszegű, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg történő megfizetését vállalja.

Eredményhirdetés: A licittárgyalást követően azonnal.