• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §- ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.    §
 

E rendelet hatálya Mikóháza község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen ott élő állampolgárokra terjed ki.
 

A támogatás igénylésének feltételei

2.    §

(1)    Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást - tűzifát- biztosít elsősorban annak a személynek, aki települési támogatásra – e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez kapcsolatos települési támogatásra - jogosult.

(2)    Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat előnyben részesíti és vissza nem térítendő természetbeni támogatást - tűzifát- biztosíthat a rendelkezésre álló keret erejéig azon mikóházi személy számára, aki
a)    aktív korúak ellátására jogosult, vagy
b)    időskorúak járadékára jogosult, vagy
c)    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
d)    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy
e)    az önkormányzatnál közfoglalkoztatásban vesz részt vagy,
f)    három vagy annál több gyermeket nevel vagy,
g)    akinek családjában mozgáskorlátozott személy él vagy,
h)    80. életévét betöltötte
 
(3)    A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(4)    Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.

(5)    Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől - az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(6)    Az üresen álló, nem lakott ingatlanra szociális tűzifa támogatás nem igényelhető.
 

A támogatás igénylésének menete

3.    §

(1)    A rendelet 1. melléklete szerinti kérelmet 2018. november 26 napjáig lehet a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatalban benyújtani.

(2)    A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a beérkezett kérelmekről 2018. november 30 napjáig határozattal dönt.

(3)    A döntést követően 2019. február 15 napjáig a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról, melyet az önkormányzat térítés nélkül biztosít.

(4)    A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(5)    A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok a
2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a rendeletben meghatározott határidőre érkeztek-e - el kell utasítani.

Záró rendelkezések

4.    §

(1)    A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 1.084.580,- Ft támogatás valamint az önkormányzat által biztosított 77.470,- Ft saját forrás.

(2)    E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(3)    Hatályát veszti Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 13/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet.

        
Mikóháza, 2018. november 14.

 

                            Gógh András                                                 dr. Bényei Norbert
                             polgármester                                                         jegyző

Záradék:
Jelen rendeletet 2018. november 15 napján kihirdetve.

                                                                                                    dr. Bényei Norbert
                                                                                                               jegyző            

 

magyar