• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap

Telekadó rendelet

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
10/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelete
a telekadóról

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az adó alapja, mértéke

1.    §

(1)    Az adó alapja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)
21. § a) pontja alapján a telek m2-ben számított területe.

(2)    Az adó évi mértéke a telek minden m2-e után 30 Ft/m2.

Adómentesség, adókedvezmény

2.    §

(1)    Mentes az adó alól a Htv. 3. § (2) bekezdésében, a 19. § -ában foglaltakon túlmenően
a)    a 700 m2-t el nem érő telkek
b)    a 700 m2-t elérő vagy meghaladó olyan telkek, amelyek a villany, víz, szennyvíz, gáz közművek közül legalább kettővel a telekhatáron való rákötés lehetőségével nem rendelkeznek
c)    magánszemély adóalany esetén azok a telkek, telekrészek, amelyek valamely építmény rendeltetésszerű használatához szükségesek vagy az építményhez természetben kapcsolódnak, alapterülettől függetlenül
d)    a telekre lakóépület felépítésére vonatkozóan jogerős építési engedély kerül kiadásra, azonban a lakóépületre a magánszemély nem rendelkezik jogerős használatbavételi engedéllyel, és a magánszemély nyilatkozatban vállalja, hogy a jogerős építési engedély megszerzését követő 2 éven belül a lakóépület építése befejeződik, és ezen határidőn belül az ingatlan-nyilvántartásban a lakóépületet fenti határidőben ténylegesen feltünteti, feltéve ha az ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban ténylegesen feltüntetésre is kerül.
e)    önkormányzat tulajdonában álló telek
(2)    Az (1) bekezdés c), d) pontjaiban meghatározott mentességi okok esetén a mentesség megállapításához kérelmet kell benyújtani.

(3)    Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott mentességi okra hivatkozva benyújtott kérelmekről a képviselő- testület a soron következő képviselő-testületi ülésen dönt a helyi sajátosságok figyelembe vételével.

(4)    Az a magánszemély adóalany, aki Mikóháza község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodik 50%-os adókedvezmény illeti meg.

(5)    A Htv. 7. § e) pontja alapján az (1) bekezdésben foglaltak a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke utáni telekadó megállapítása során nem alkalmazhatóak.

 

Záró rendelkezések

3.    §

(1)    E rendelet 2019. január 1 napján lép hatályba.
(2)    Hatályát veszti Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő – testületének a telekadóról szóló 12/2015. (IX.16.) önkormányzati rendelete.
(3)    Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben Htv. valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Mikóháza, 2018. november 14.

                                     Gógh András                                                  dr. Bényei Norbert
                                      polgármester                                                           jegyző

 

Záradék:
A rendeletet 2018. november 15 napján kihirdetve.

                                                                                                           dr. Bényei Norbert
                                                                                                                     jegyző

 

magyar