• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Választás 2024

 

http://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/nvi_hirdetmeny_kicsi_2024.jpg

 

Helyi önkormányzati választás
Nemzetiségi önkormányzati választás
Európai parlamenti választás
2024 

  
Választással kapcsolatos tájékoztatás:

www.valasztas.hu

 

 

 

Mikóháza Helyi Választási Iroda Vezetőjének

1/2024. (IV. 04.) számú közleménye

Mikóháza Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdései alapján az alábbi

 k ö z l e m é n y t

adom ki:

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán

a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Mikóháza településen: 14

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán

az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselő-jelöltséghez szükséges ajánlások száma

Mikóháza településen: 5

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell a Mikóháza Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 3989 Mikóháza, Szabadság u. 10.) bejelenteni.

Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 3989 Mikóháza, Szabadság u. 10., e-mail: mikohaza@mikohaza.hu). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2024. április 4. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2024. április 7-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

Kifogást a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.  

A kifogást írásban lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait és

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét),

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.

A kifogás tárgyi illetékmentes.

I n d o k o l á s

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. § (1) bekezdése szerint 2024. április 4-én.

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – az IM rendelet 28. § (2) bekezdésének megfelelően a 2024. április 3-i – adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” (NVR) informatikai alkalmazás útján közzétett – adatai szerint, Mikóháza település választópolgárainak száma 2024. április 3.  napján 453 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 5, míg 3 %-a felfelé kerekítve 14.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

 Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján - gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletének XIII. 8. pontján alapul.

Mikóháza, 2024. április 04.               

                                                                                  dr. Bényei Norbert sk.

                                         Mikóháza Helyi Választási Iroda Vezetője

 

magyar

KEHOP-2.2.2-15-2019-00144 - Szennyvízelvezetés

KEHOP-2.2.2-15-2019-00144 – Sátoraljaújhely központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása

A pályázattal kapcsolatos további részletekért az alábbi képre kattintson:

http://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/Projektt%C3%A1bla%20szennyv%C3%ADz%20MH%20honlapra.jpg

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának helye Magyarország:

    Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
    Mikóháza Községi Önkormányzat
    Alsóregmec Község Önkormányzata

A Széchenyi 2020 program keretében Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, Mikóháza Községi Önkormányzat, Alsóregmec Község Önkormányzata 6,713 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „Sátoraljaújhely központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2019-00144 azonosító számú projekt megvalósítására.

A beruházás összesen 7,463 milliárd forintból valósul meg, amit 89.957281%-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszíroz.

A projekt támogatási összegéből Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, Mikóháza Községi Önkormányzat, Alsóregmec Község Önkormányzata részesül az Építés és Közlekedési Minisztérium konzorciumi vezetésével.

magyar

Helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Pálháza Központtal

A HELYI IDENTITÁS ÉS TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE PÁLHÁZA KÖZPONTTAL
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00011

Pálháza Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00011 azonosítószámmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és megvalósít.
A projekt célterülete az egykori területi beosztás alapján a Sátoraljaújhelyi járás 18 települését foglalja magába. A projekt legfőbb célja a társadalmi kohézió és a helyi identitás erősítése.
A települések önkormányzatai között megkötött együttműködés elsődleges célja a lokális és települések közötti szinten működő közösségek fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése. Fontos továbbá a társadalmi felzárkózás elősegítse, a közösségi munka fejlesztése a helyi problémák megoldása érdekében.
Az össztámogatás mértéke 30.000.000 Ft, amelyből Pálháza Város Önkormányzata 13.536.596 Ft támogatásra jogosult. A támogatás 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 01. – 2022. március 31.

 

http://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/Projekt-tabla-2048x1456_TOP.jpg

 

 

 

 

magyar

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mikóházán

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00042
Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mikóházán

http://www.mikohaza.hu/sites/default/files/image/page/infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.JPG

Pályázati felhívás - Pálinkaház és udvara bérbevételére

Mikóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályairól szóló 12/2000. (XI.06.) önkormányzati rendelet alapján
Mikóháza Községi Önkormányzat bérbeadásra meghirdeti
Hegyalja u. 12. szám alatt található
nem lakás céljára szolgáló helyiségeket.

1. A helyiségek adatai: Pálinkaház és udvara, kültéri filagória, istálló épülete és kóstolópince