• Magyar
  • English

Malomtanya Étterem

Pincetulajdonosok Egyesülete

Szechenyi 2020

ZemplÉN Info

Széchenyi 2020

Szechenyi2020

Magyar Falu Program

Mikóháza belterületi vízrendezés

Belterületi vízrendezés

FUTURA, Mosonmagyaróvár

Jelenlegi hely

Címlap » Közérdekű adatok » Mikóháza Községi Önkormányzat

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1. Az Önkormányzat alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, utasítások

•    Magyarország Alaptörvénye
•    2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
•    2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
•    1990. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
•    2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
•    2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
•    2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
•    2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
•    2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
•    2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
•    368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
•    1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
•    2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
•    1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
•    1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
•    1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
•    1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
•    1990. évi C. törvény a helyi adókról
•    2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
•    2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
•    2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
•    465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
•    2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól

•    Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő- testületének 1/2020. (I.24.) önkormányzati rendelete a képviselő- testület Szervezeti és működési Szabályzatáról
/SZMSZ hatályos szöveg letöltéséhez kattintson IDE)
•    Ügyrend /hatályos szöveg letöltéséhez kattintson IDE)
•    Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat /hatályos szöveg letöltéséhez kattintson IDE)

 

2. Az Önkormányzata által ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és – működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
045120 Út, autópálya építése
045130 Híd, alagút építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047310 Turizmus igazgatása és támogatása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063010 Vízügy igazgatása
064010 Közvilágítás
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
102031 Idősek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3. Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

1. Non- profit (civil) szervezetek és egyesületek támogatása
2. Egyházak támogatása
3. Sportszervezetek támogatása
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás
5. Települési támogatás nyújtása

4. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekkel kapcsolatos tájékoztatások:

Ügyintézés helye: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.
ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda:12.00-16.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-12.00
Elérhetőség:
Tel.:  47/308-031
E-mail: mikohaza@mikohaza.hu

          a) Szociális ügyek

Az önkormányzat által nyújtandó szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII.19.) önkormányzati rendelet

Települési támogatás iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Hátrányos / halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelem

         b) Általános igazgatási ügyek

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem / módosítás
Bejelentés-köteles ipari tevékenység iránti kérelem / módosítás
Telepengedély-köteles ipari tevékenység bejelentése / módosítása
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése / módosítása / megszüntetése

       c) Anyakönyvi igazgatás

-    Házasságkötési szándék bejelentése
az anyakönyvi események engedélyezésének helyi szabályairól és az anyakönyvi eseményekhez fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 6/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelet letöltése

További információ a 47/308-031-es telefonszámon.

-    Anyakönyvi kivonat kiadása
Anyakönyvi kivonat bármelyik anyakönyvvezetőnél kérhető.
Anyakönyvi kivonatot az érintett személy, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője, vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat hozzátartozó részére vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához.
Az anyakönyvi kivonat kiadása illetékmentes.

-    Hagyatéki eljárás
A hagyatéki eljárás eljárásról szóló tájékoztató letöltése.
Ügyintéző: Sipos-Juhász Anita
Tel.: 47/308-031

        d) Adóügyi igazgatás

- Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adóról szóló 11/2015. (IX.16.) önkormányzati rendelet letöltése

Adóbevallás elektronikus benyújtásának módja: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Számlaszám: 54600339-11024202

- Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adóról szóló 10/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelet letöltése

Adóbevallás elektronikus benyújtásának módja: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Számlaszám: 54600339-18000177

5. Mikóháza Községi Önkormányzata által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

       a) Egészségügyi ellátás

Háziorvosi rendelés:

Rendel: Dr. Bokor Enikő
Telefon: 06-47/308-011

Rendelési idő:
Hétfő: 9-12 Mikóháza
Kedd: 11:30-14:30 Mikóháza
Szerda: 8-10 Mikóháza
10 után Felsőregmec ill. Alsóregmec
Csütörtök: 8-10 Mikóháza
10 után Vilyvitány
Péntek: 11:30-14:30 Mikóháza

Háziorvosi ügyelet Pálházán Tel: 47/370-026
Védőnői szolgálat:
Rendel: Lázárné Kiss Angéla védőnő
Mobil: +36 20/423-8628
Rendelési idő:
Minden kedden 9:00-12:00 terhes tanácsadás
12:00-14:00 gyermektanácsadás
 
Fogorvosi rendelés:

Rendel: Dr. Pitó Erzsébet
Telefon: +36 30 380-5659

Rendelési idő:
Hétfő: 13:00-18:00
Péntek: 8:00-13:00

      b) Óvodai nevelés, ellátás

Bózsva-parti Óvoda
3989 Mikóháza, Szabadság utca 5.
További információk az óvoda honlapján: http://bozsvapartiovoda.hu

     c) Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás

Mikóháza Községi Önkormányzat Polgármesterének 10/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (letöltés)
 
-    Gyöngyösbokréta Hagyományőrző és Közösségi Ház
3989 Mikóháza, Gábor Áron utca 48.

A „Gyöngyösbokréta” Hagyományőrző-és Közösségi Ház 90-100 ember kényelmes befogadására alkalmas. A termünkben lehetőség nyílik előadások, konferenciák, gyűlések, megbeszélések, különböző fogadások és bálok lebonyolítására.
Otthont ad a településünkön működő kulturális csoportok próbáinak, előadásaiknak lebonyolítására. A Közösségi Ház házasságkötő termeként is működik.
Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a településünkön igazán esztétikus környezetben történjenek az esküvők. Az épület mögötti színpad és a mellette található Millenniumi Park egyéb programok, ünnepségek lebonyolításának kiváló helyszíneként szolgál.

-    Könyvtár
3989 Mikóháza, Szabadság utca 11.
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján működik a könyvtár, ahol nem kizárólag könyvkölcsönzés, vagy egyéb dokumentumok kölcsönzése történik, hanem különböző kiállítások és gazdag könyvtári programok is megszervezésre kerülnek.

Könyvtáros: Novák Jánosné
Nyitva-tartás:
Hétfő: 7.30-11.30
Csütörtök: 11.00-15.00

       d) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás útján
•    családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
•    család- és gyermekjóléti központ,
•    házi segítségnyújtás,
•    idősek nappali ellátása (idősek klubja),
•    szenvedélybetegek nappali ellátása,

Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás útján
•    szociális étkeztetés szociális konyha formájában,
•    gyermekétkeztetés

- Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő- testületének a szociális étkeztetés alapszolgáltatásról és térítési díjáról szóló 10/2016. (XI.09.) önkormányzati rendelet letöltése

- Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő- testületének a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 9/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelet letöltése

       e) Köztemető fenntartása

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő- testületének a temetőkről és a temetkezésekről szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet letöltése

      f) Lakásgazdálkodás

Az önkormányzati bérlakások kezelését Mikóháza Községi Önkormányzata végzi.

Mikóháza Községi Önkormányzat képviselő- testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályairól szóló 12/2000. (XI.6.) önkormányzati rendelet letöltése

6. A Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal által vezetett hatósági nyilvántartások a kereskedelmi és ipari tevékenységekről, a szálláshely- szolgáltatási tevékenységet végzőkről:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása

Telepekről vezetett nyilvántartás

Szálláshely- szolgáltatási tevékenységet végzők nyilvántartása

7. Képviselő- testületi ülésekre vonatkozó adatok

Képviselő-testületi ülések helye:
-    3989 Mikóháza, Szabadság utca 10. Polgármesteri Iroda
-    Közmeghallgatás:
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző és Közösségi Ház (Mikóháza, Gábor Áron utca 48.)
-    kivételesen indokolt esetben ettől eltérő helyszín

A képviselő-testületi ülések összehívására, nyilvánosságára, a szavazás rendjére a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadók. (SZMSZ letöltés ide kattintva)

8. Az önkormányzat hirdetményei, közlemények

-

9. Az önkormányzat által kiírt pályázatok:

-    Pályázat a Mikóháza, Gábor Áron utca 1 szám alatti 2. sz. helyiség bérbevételére
benyújtás határideje: 2021. november 30.

10. Mikóháza Községi Önkormányzatánál végzett vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

-    Jelentés ÁSZ Integritás
-    2020. évi belső ellenőrzési jelentés
-    2019. évi belső ellenőrzési jelentés

11. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata ide kattinva tölthető le.

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be az alábbi elérhetőségeken:

1. Személyesen: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10. (Községháza)
2. Írásban: Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal, 3989 Mikóháza, Szabadság utca 10.
3. Elektronikus úton: mikohaza@mikohaza.hu

 

 

magyar